Op zoek naar een basisschool voor uw kind?

U bent van harte welkom voor een rondleiding of klik hieronder voor het aanmeldformulier

 

Klik dan hier

Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen onze school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). Zij heeft tot doel ouders en personeel medezeggenschap te geven in het beleid van het bestuur t.a.v. de school. De MR van de St. Sebastianus bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van de school. De MR mag met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De MR heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van haar taken nodig is. De MR zet zich in voor de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel. Ze heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of instemming van de MR nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. Minimaal vijf keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de MR en de directeur.

Diverse agendapunten MR:

 • Professionaliseringsplan
 • Veiligheidsplan
 • Schoolbegroting
 • Meerjaren-Investeringsplan
 • Formatieplan
 • Taakbeleid
 • Beleidstukken GMR
 • Schoolinspectie-rapport
 • Schoolgids 
 • School Ondersteunings Profiel
 • Jaarplan
 • Vakantierooster

In het schooljaar 2023/2024 bestaat de MR uit de volgende personen:
* namens de ouders: Paula Boerkamp, Wolter Scholten en Joost Korbeld (secretaris).
* namens de leerkrachten: Coen Eilert, Marion Mollink en Sharon Lammertink

Als u vragen heeft over de MR, neem dan gerust contact op met één van bovenstaande personen.
We praten u graag bij. Mailadres: mr.sebastianus@skot.nl