De werkwinkel
Protocol De Werkwinkel, St.Sebastianus
Hellendoorn, april 2018, versie 3
Wat is de Werkwinkel?

Sinds januari 2017 heeft basisschool St.Sebastianus een Werkwinkel.
Deze is vierdagdelen per week open.

“De Werkwinkel” op de St. Sebastianusschool in Hellendoorn zorgt voor een passend aanbod voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte naast het reguliere lesaanbod.

In “De Werkwinkel” is het van belang dat leerlingen leren te werken op hun eigen niveau. Daarnaast worden leerlingen uitgedaagd met doelgerichte leerstof en proberen wij de leerlingen te motiveren om zich te ontwikkelen.

In nauw overleg met de leerling, ouders, groepsleerkrachten en intern begeleidsters wordt het aanbod voor elke leerling individueel bepaald.

Voor welke kinderen is de Werkwinkel?

De Werkwinkel is voor kinderen die meer uitdaging, verrijking, meer uitleg of meer in-oefening nodig hebben dan is opgenomen in het reguliere lesaanbod. Het kan zijn dat in een kleinere groep meer aan extra ondersteuning gegeven kan worden dan in een grotere groep, terwijl deze kinderen dezelfde hulpvraag hebben.

Afhankelijk van het doel waarvoor de kinderen naar de Werkwinkel gaan, wordt er gekeken naar de groepsgrootte. Of dit homogene of heterogene groepen zijn hangt eveneens van het doel en de activiteit af.

Hoe is de route naar de Werkwinkel?

Als blijkt dat een leerling andere onderwijsbehoeften heeft dan het reguliere lesaanbod, bespreekt de groepsleerkracht dit met de Interne begeleider. Samen wordt bekeken wat de beste oplossing voor dit kind is, in of buiten de klas. Indien besloten wordt dat dit kind naar de werkwinkel gaat, gaat de leerkracht van de Werkwinkel in gesprek met de groepsleerkracht om samen het doel voor het
kind te bespreken. Het kind wordt daar zelf ook bij betrokken. Ouders worden hier door de groepsleerkracht over ingelicht.

Ieder kind gaat voor een periode van 6 tot 8 weken naar de Werkwinkel. Daarna wordt het doel geëvalueerd en wordt er bekeken wat de beste vervolgstap is. De Werkwinkel start in het nieuwe schooljaar na de Gouden weken. Kinderen die nieuw op St.Sebastianus komen, vanuit een andere basisschool, wennen eerst in de nieuwe groep. Indien nodig start daarna de route zoals hierboven beschreven.

Communicatie, rapportage en evaluatie in de Werkwinkel

De leerkracht van de Werkwinkel evalueert op het eind van de periode of het doel behaald is. Bij deze evaluatie worden de groepsleerkracht en het kind betrokken. De leerkracht van de Werkwinkel hangt deze evaluatie in het esis dossier van het kind bij registraties.